Bostadsrättslagen.se

Kapitelförteckning & underrubriker

1 kap. INLEDANDE BESTÄMMELSER | Grundregler om brf | FÖrbud mot upplÅtelse av andelsrÄtt | undertecknande med elektronisk sign. | | | 2 kAP. FÖRENINGENS MEDLEMMAR M.M. | AllmÄnna best. om medlemskap | rÄtt till medl. vid övergång av br | rÄtt till medl. vid upplåtelse av br | ÖverprÖvning av frÅgan om intrÄde | utrÄde ur FÖRENINGEN | | 3 KAP. EKONOMISK PLAN | Planens innehÅll m.m. | NY plan | Planens offentlighet | | | | 4 KAP. UPPLÅTELSE AV LÄGENHETER MED BR | NÄR UPPLÅTELSE FÅR SKE | UPPLÅTELSEAVTALET | SKYLDIGHET ATT UPPLÅTA BR | OGILTIGA UPPLÅTELSER M.M. | HYRESVILLKOR VID OGILTIGA UPPLÅTELSER OCH NÄR BR FRÅNTRÄDS | kONKURRERANDE UPPLÅTELSER | AVSÄGELSE | | | 5 kap. FÖRHANDSAVTAL | RÄTT ATT INGÅ FÖRHANDSAvTAL OCH TA EMOT FÖRSKOTT | eTT aVTALS UPPHÖRANDE | RÄTT TILL ERSÄTTNING | 6 KAP. ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT | SrÄTT ATT UTÖVA BR EFTER ÖVERGÅNG | SÖVERLÅTELSE TILL JURIDISK PERSON | ÖVERLÅTELSEAVTALET | OGILTIGHET | aNSVARET FÖR FÖRPLIKTELSER | RÄTT ATT LÖSA BOSTADSRÄTT TILL LOKAL | SIDOAVTAL | FÖRENINGENS SKYLDIGHET TILL VIDAREÖVERLÅTELSE | | | | | 7 KAP. BRH RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER | | | fÖRENINGENS ANSVAR FÖR LÄGENHETENS SKICK | HUR BRH FÅR ANVÄNDA LÄGENHETEN | uPPLÅTELSE AV LÄGENHETEN I 2A HAND | bRH'S ANSVAR FÖR LÄGENHETENS SKICK | FÖRENINGENS RÄTT ATT AVHJÄLPA BRIST | TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN | AVGIFTER TILL FÖRENINGEN | rÄTT FÖR BRH AVTRÄDA BR VID AVG.HÖJNING | FÖRVERKANDE | FÖRFARANDET VID UPPSÄGNING | UNDERRÄTTELSE VID PANTSÄTTNING AV BR | VISSA ÖVRIGA MEDDELANDEN | UPPHÖRANDE AV BR I VISSA FALL | | | 8 KAP. TVÅNGSFÖRSÄLJN. | INLEDANDE BESTÄMMELSER | aNSÖKAN OCH BESLUT | | FÖRENINGENS RÄTT TILL BETALNING | FÖLJDEN AV MISSLYCKADE FÖRSÄLJNINGSFÖRSÖK | KOSTNADEN FÖR FÖRFARANDET | SAMMANTRÄFFANDE AV EXEKUTIV FÖRSÄLJNING & TVÅNGSFÖRSÄLJNING | | 9 KAP. BESTÄMMELSER OM FÖRENINGEN | ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM brf | INNEHÅLLET I FÖRENINGENS STADGAR | FIRMA | mEDLEMS- OCH LGH FÖRTECKNING | brfS LEDNING | bESTÄMMELSER OM FÖRENINGSSTÄMMA | SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VISSA BESLUT | BESLUT OM OMBILDNING AV HYRESRÄTT TILL BR | ÄNDRING AV STADGAR | REVISION 6 SÄRSK. GRANSKNING SAMT REDOVISNING | VINSTUTDELNING M.M. | LIKVIDATION & UPPLÖSNING & FUSION | REGISTRERINGSMYND. M.M. | 10 KAP. SKADESTÅND, STRAFF OCH VITE M.M. | 11 KAP. FÖRFARANDET I BR-TVISTER M.M. |

|

 

Anlita en bostadsrättsjurist!

--> Jurideko Fastighetspartner

Borättsbyrån |

Detaljerat innehåll - Bostadsrättslagen


1 kap. Inledande bestämmelser

Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt
1 § En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening...
2 § För registrering av en bostadsrättsförening fordras...
3 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast...
4 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske...
5 § Om upprättande och registrering av ekonomisk plan...
6 § Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet...
7 § Bestämmelser som gäller ombildning av hyresrätt...

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt
8 § En juridisk person får inte upplåta andelsrätt...

Undertecknande med elektronisk signatur
9 § Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667)...

2 kap. Föreningens medlemmar m.m.

Allmänna bestämmelser om medlemskap
1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening...
2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan...

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

3 § Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägra ...
4 § En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt...
5 § Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make...
6 § Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras...
7 § Den som förvärvat en bostadsrätt vid exekutiv försäljning...

Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt
8 § En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser...
9 § Skall en bostadsrättsförening i annat fall än som avses i 8 §...

Rätt till överprövning av frågan om inträde

10 § Den som i annat fall än som sägs i 4 § första stycket förvärvat...

Utträde ur föreningen m.m.
11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt...
12 § Om föreningen vägrar att upplåta bostadsrätt...
13 § Har föreningen antagit en hyresgäst som avses...
14 § I stadgarna får föreskrivas att en anmälan om utträde...


3 kap. Ekonomisk plan

Planens innehåll m.m.
1 § Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter...
2 § Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg...
3 §Intygsgivare ska utses bland dem som...

Ny plan
4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar...

Planens offentlighet
5 § Styrelsen skall hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig...


4 kap. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt

När upplåtelse får ske
1 § Bestämmelser om medlemskap och ekonomisk plan...
2 § Innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har...
3 § En lägenhet som är upplåten med hyresrätt får inte...
4 § I 5 kap. finns bestämmelser om när en bostadsrättsförening...

Upplåtelseavtalet
5 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen...

Skyldighet att upplåta bostadsrätt
6 § Om någon som avses i 2 kap. 8 § eller 9 § första stycket...

Ogiltiga upplåtelser m.m.
7 § En upplåtelse som skett i strid med bestämmelserna...
8 § Om en upplåtelse skett i strid med bestämmelserna...

Hyresvillkor vid ogiltiga upplåtelser och när bostadsrätten frånträds
9 § Om parterna inte kommer överens om hyresvillkoren...

Konkurrerande upplåtelser
10 § Om en viss lägenhet upplåtits med bostadsrätt åt flera var för sig...

Avsägelse
11 § En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast...

5 kap. Förhandsavtal

Rätt att ingå förhandsavtal och att ta emot förskott
1 § En bostadsrättsförening får ingå avtal om att i framtiden upplåta..
2 § En bostadsrättsförening får ta emot förskott...
3 § Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet...
4 § Ett förhandsavtal som ingås i strid med bestämmelserna...
5 §Bolagsverket skall lämna tillstånd till en förening att...
6 § Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än...

Ett avtals upphörande
7 § Ett förhandsavtal upphör att gälla, om avtalet avser...
8 § Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda...

Rätt till ersättning
9 § Om ett förhandsavtal upphör att gälla enligt...


6 kap. Övergång av bostadsrätt

Rätt att utöva bostadsrätten efter övergång

1 § När en bostadsrätt har överlåtits från en...
1 a § Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får...
2 § Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv...

Överlåtelse till juridisk person
3 § En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening...

Överlåtelseavtalet
4 § Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp...

Ogiltighet
5 § En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått...

Ansvaret för förpliktelser
6 § För tid efter det att föreningen underrättats om att...
7 § Om bostadsrätten efter uppsägning enligt 7 kap. 18 §...
8 §Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de

Rätt att lösa bostadsrätt till lokal
9 § En bostadsrättsförening får i sina stadgar ta in ett förbehåll...

Sidoavtal
10 § Finns det mellan föreningen och den från vilken bostadsrätten...

Föreningens skyldighet till vidareöverlåtelse
11 § Har en bostadsrätt övergått till bostadsrättsföreningen...

7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Föreningens ansvar för lägenhetens skick
1 § När lägenheten skall tillträdas första gången efter en...
2 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter...
3 § Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid...
4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla...
5 § Finns det ohyra i lägenheten till men för...

Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten
6 § Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något...
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i...
8 § Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer...
9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han...

Upplåtelse av lägenheten i andra hand
10 § En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra...
11 § Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en...

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla...

Föreningens rätt att avhjälpa brist
12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för...

Tillträde till lägenheten
13 § Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få...

Avgifter till föreningen
14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen...
15 § Avgifter till föreningen skall betalas under föreningens adress...
16 § Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller...
16 a § Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på...

Rätt för bostadsrättshavaren att frånträda bostadsrätten vid
avgiftshöjning

17 § Har beslut fattats om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten...

Förverkande
18 § Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med...
19 § Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrätts...
20 § Uppsägning på grund av förhållande som avses i...
21 § Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som...
22 § En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av...
23 § Är nyttjanderätten enligt 18 § 1 a förverkad på grund av...
24 § Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon...
25 § Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning...

Förfarandet vid uppsägning

26 § En uppsägning skall vara skriftlig. Om det är...
27 § Skriftlig uppsägning skall delges den som söks för uppsägning...
28 § Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten...
29 § Om en bostadsrätt sägs upp av någon orsak som anges i 2-5 och...
30 § Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd...

Underrättelse vid pantsättning av en bostadsrätt
31 § Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt...

Vissa övriga meddelanden
32 § Är ett sådant meddelande från föreningen som avses i...

Upphörande av bostadsrätten i vissa fall

33 § Överlåts det hus i vilket lägenheten finns eller säljs huset exekutivt...


8 kap. Tvångsförsäljning

Inledande bestämmelser
1 § Tvångsförsäljning genomförs av Kronofogdemyndigheten efter...
2 § Vid tvångsförsäljning tillämpas bestämmelserna i...

Ansökan och beslut

3 § Ansökan om tvångsförsäljning skall göras hos...
4 § Om Kronofogdemyndigheten finner att förutsättningarna...

Föreningens rätt till betalning
5 § Föreningen har vid tvångsförsäljning rätt till betalning ur...

Följden av misslyckade försäljningsförsök

6 § Om det har gjorts tre försäljningsförsök utan att bostadsrätten...

Kostnaderna för förfarandet
7 § Vid tillämpning av 17 kap. utsökningsbalken skall mål om...

Sammanträffande av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning

8 § Om tvångsförsäljning enligt detta kapitel och exekutiv...


9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.

Allmänna bestämmelser om en bostadsrättsförening
1 § I 1 kap. finns vissa inledande bestämmelser om...
2 § Bestämmelserna i 2 kap. 3 § lagen (1987:667)...
3 § Sedan föreningen har registrerats kan den förvärva rättigheter...
4 § För en bostadsrättsförenings förpliktelser svarar endast...

Innehållet i föreningens stadgar
5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange...

Firma
6 § Bostadsrättsföreningens firma skall innehålla ordet...
7 § Bestämmelserna om firmateckning i 14 kap. 2 § lagen (1987:667)...

Medlems- och lägenhetsförteckning

8 § Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens...
9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift...
10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange...
11 § Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur...

Bostadsrättsföreningens ledning
12 § Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap. lagen...
13 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till...

Bestämmelser om föreningsstämma
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen...

Särskilda villkor för vissa beslut

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus...
16 § För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf...
17 § Ett stämmobeslut enligt 16 § första stycket 2 skall på begäran...
18 § /Träder i kraft I:2010-08-01/18 § /Träder i kraft I:2011-05-02/
Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller
18 a § Ett beslut om nedsättning av samtliga insatser skall...

Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

19 § En bostadsrättsförenings beslut att förvärva ett hus för...
20 § Innan beslut om förvärv av ett hus fattas enligt...
21 § Beslut om förvärv i strid med 19 § första stycket är ogiltiga...
22 § har upphävts genom lag (1992:505).

Ändring av stadgar
23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar...
24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad...
25 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas...

Revision och särskild granskning samt redovisning

26 § Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667)...

Vinstutdelning m.m.

27 § Utdelning får endast ske av vinst som redovisas...
28 § Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid...

Likvidation och upplösning samt fusion
29 § Bestämmelserna om likvidation och upplösning...
30 § Bestämmelserna om fusion i 12 kap...

Registreringsmyndighet m.m.
31 § Bestämmelserna om registrering m.m. i...

10 kap. Skadestånd, straff och vite m.m.

1 §Bestämmelserna om skadestånd m.m...
1 a §Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet...
2 § Bestämmelserna om straff och vite i 16 kap. lagen(1987:667)...
3 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet...


11 kap. Förfarandet i bostadsrättstvister m.m.

1 § Tvister som rör störningar i boendet skall handläggas...
2 § Vite som förelagts med stöd av denna lag utdöms av hyresnämnden...
3 § Beslut av hyresnämnden i frågor angående inträde i föreningen...
4 § I en tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt...
5 § Beslut om behörighet som intygsgivare enligt...
6 §Förbehåll i stadgarna enligt 7 kap. 18 § andra stycket lagen...

Borättsbyrån